Váš partner pre systémy stlačeného vzduchu a profesionálnu montáž
Kategórie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
pre internetový obchod KONTURA TECH s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode KONTURA TECH, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť KONTURA TECH s.r.o. Podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán, teda kupujúcich (zákazníkov) a predávajúceho (KONTURA TECH s.r.o.) a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru. Nakupovanie tovaru cez internetový obchod môžu urobiť právnické aj fyzické osoby pri dodržaní dolu uvedených podmienok.
Všetky záležitosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú, predovšetkým  v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu KONTURA TECH sú záväzné a v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a chápané ako kúpna zmluva uzatvorená na diaľku.
Prijatím záväznej objednávky sa rozumie zaslanie "Potvrdenia objednávky" na mailovú adresu kupujúceho.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov, predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu KONTURA TECH, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi nariadením európskeho parlamentu a rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

III. Dodacie lehoty a prepravné náklady

Pokiaľ je tovar na sklade, bude predávajúcim vyexpedovaný po splnení všetkých podmienok do 48 hodín od odoslania „Potvrdenia objednávky“, v opačnom prípade bude zákazník informovaný o dostupnosti objednaného tovaru telefonicky alebo e-mailom ,ide predovšetkým o prípady keď objednaný tovar nie je skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcu. Pri objednávkach tovaru do 10:00 hod, ktorý je aktuálne skladom sa predávajúci usiluje vyexpedovať ho v daný deň. Dodacie lehoty pri nadrozmernom tovare/kompresory, sušiče, vozíky a pod./ sú približne 2-3 dni od prijatia objednávky v prípade, že je tovar skladom.

IV. Cena za tovar a platobné podmienky

Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Prípadná zmena v cene produktu bude vždy oznámená kupujúcemu a následne vzájomne dohodnutá prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti alebo kartou/pri osobnom odbere/, dobierkou dopravcovi alebo  prevodom/vkladom na účet predávajúceho, kedy predávajúci je povinný vystaviť a poslať e-mailom zálohovú faktúru kupujúcemu na adresu, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávkového formulára.
Spôsob úhrady tovaru na faktúru je možný pri splatnosti 14 dní len u kupujúcich resp. pri firmách, ktoré majú tento spôsob dodania a úhrady dohodnuté podľa špeciálnych podmienok.

Pri odovzdávaní zásielky platí kupujúci za tovar + dopravné náklady a prípadne cenu dobierky, ak nejde o osobný odber priamo v kamennej predajni firmy KONTURA TECH s.r.o. na Jaskovom rade 215, Bratislava v čase otváracích hodín.

V. Prepravné podmienky

Tovar je riadne zabalený, odkontrolovaný a zabezpečený proti poškodeniu predávajúcim alebo priamo výrobcom. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť svojim podpisom dopravcovi. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemožno akceptovať. Za bezpečné dodanie tovaru kupujúcemu zodpovedá dopravca od okamihu ako prevezme tovar, zásielku od predávajúceho. Pri preberaní zásielky kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne a na adrese uvedenej na objednávke.
Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a spísať „Zápis o škode“ priamo s dopravcom. Je vhodné túto skutočnosť tiež nafotiť napr. mobilným telefónom, ak to situácia dovoľuje.
Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má produkt v držbe, je kupujúci povinný produkty  na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Prepravné náklady v rámci SR pri nákupe tovaru do 100,00 € s DPH hradí kupujúci a dodanie zásielky je realizované prostredníctvom firmy DPD a trvá približne 1-2 pracovné dni od expedovania od predávajúceho.
Prepravné náklady pri nákupe tovaru v hodnote nad 100,00 € s DPH  a do 30 kg hradí v plnej výške predávajúci - KONTURA TECH s.r.o. .
Prepravné náklady pri nadrozmerných zásielkách sa dohadujú individuálne so zákazníkom.

Dodacia lehota dopravy pri veľkorozmerných zásielkach bude určená individuálne.
Prepravné podmienky a cena prepravy pre zásielky mimo SR sa stanovujú individuálne, na vyžiadanie.

VI. Odstúpenie od zmluvy a Reklamácie

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci dodať aj všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť kupujúcemu.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä :ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek daného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časti a tak odstúpiť od zmluvy ak:

a) produkt sa už nevyrába
b) došlo k zmene ceny od dodávateľa
c) cena produktu bola nesprávna - chybná

Reklamácie

Prevzatím tovaru a dodacieho listu kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob reklamácie a to bez akýchkoľvek výhrad, tak ako je to nižšie uvedené. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka výrobcu sa vzťahuje na funkčné chyby, spôsobené technickou poruchou.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

  1. pôsobením nevhodných pracovných podmienok (vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.),
  2. používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia,
  3. neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou,
  4. neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov,
  5. poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,
  6. mechanickým poškodením tovaru

Na zaslanie tovaru na reklamáciu použije kupujúci prepravnú spoločnosť podľa vlastného uváženia. Zásielky zaslané späť na dobierku nepreberáme. Tovar vyššej hodnoty odporúčame poistiť. Predávajúci rozhodne o reklamácii do 7 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, či vyjadrenie sa výrobcu napr. z Talianska, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol, list.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť / zaslať:

  1. reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom
  2. dodací list resp. faktúru s dátumom zakúpenia a výrobným číslom reklamovaného zariadenia, prípadne kópiu bloku z registračnej pokladne
  3. jasný popis poruchy - chyby

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť.

V prípade reklamácie neopraviteľného výrobku v záruke:

kupujúcemu bude ponúknutý náhradný výrobok resp.  porovnateľný model daného výrobku, ktorý parametrami plne nahradí neopraviteľný výrobok. V prípade nesúhlasu môže kupujúci požiadať o dobropis.

VII. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach spoločnosti KONTURA TECH s.r.o. v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bezvýhradne akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok, reklamačného poriadku a taktiež aj ceny objednaného tovaru platnej v deň odoslania objednávky uvedenú na stránke internetového obchodu.
Osobné údaje (napr. meno, adresa, bankové spojenie atď.), ktoré sú súčasťou objednávky sú spoločnosťou KONTURA TECH s.r.o. považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu nariadením európskeho parlamentu a rady EU 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov.
Spoločnosť KONTURA TECH s.r.o. tieto údaje neposkytuje tretím osobám, okrem tých, ktoré sa priamo zúčastňujú na vybavovaní objednávky zákazníka (banka, pošta, prepravná spoločnosť), a to len v nutnom rozsahu.
Internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom.
Spoločnosť KONTURA TECH s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu cien výrobkov ako aj na zmenu všeobecných podmienok bez predošlého upozornenia.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku - telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Bratislave dňa 01.06.2022.

Tento eshop používa ku skvalitneniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookies. Používaním tohto eshopu s tým súhlasíte.